Algemene Voorwaarden

1. Expopoint is besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Bethaniënlei 113. Haar ondernemingsnummer is BTW BE 0837.964.093.

Toepassingsgebied

2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al haar offertes en de overeenkomsten tussen Expopoint en de Klant. Alle andere voorwaarden zijn Expopoint slechts tegenstelbaar indien zij deze schriftelijk aanvaard heeft. In geval van tegenstrijdigheid primeren de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de offerte van Expopoint op deze Algemene Voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.

Totstandkoming van de overeenkomst

3. Alle offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven in de offerte. Na deze termijn hebben zij een louter informatieve waarde. Expopoint behoudt zich het recht voor haar offerte in te trekken of de opdracht te weigeren, zelfs tijdens de aangegeven geldigheidsduur.

4. De overeenkomst komt pas tot stand nadat Expopoint de ontvangst van de goedgekeurde offerte bevestigd heeft en de Klant de eerste voorschotfactuur betaald heeft.

5. De Klant kan de overeenkomst enkel ontbinden of verbreken mits betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs tot een maand voor de uitvoeringsdatum en aan 50% vanaf 30 dagen voor de uitvoeringsdatum. Expopoint kan steeds aantonen dat haar werkelijk geleden schade hoger is.

Uitvoering, ontbinding en verbreking van de overeenkomst

6. De Klant heeft de verplichting de opdracht van Expopoint te vergemakkelijken door haar zonder verwijl alle nuttige inlichtingen en overeengekomen materialen te bezorgen. Hij garandeert dat deze inlichtingen juist en volledig zijn. Expopoint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van gedateerde, onjuiste en/of onvolledige informatie of laattijdige aanlevering van materialen. Indien beeldmateriaal niet in de juiste format wordt aangeleverd, zullen de hieraan verbonden kosten integraal doorgerekend worden aan de Klant.

7. Wijzigingen in de opdracht dienen schriftelijk te worden meegedeeld en zijn pas van kracht indien deze door Expopoint zijn aanvaard. Expopoint heeft het recht wijzigingen aan de overeengekomen opdracht, extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden in overleg met of op verzoek van de Klant, in rekening te brengen.

8. Wanneer de Klant zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, waaronder maar niet beperkt tot de niet tijdige betaling van de facturen, en deze tekortkoming niet herstelt binnen de 7 werkdagen na ontvangst van een ingebrekestelling, kan Expopoint alle lopende overeenkomsten of opschorten totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen of met onmiddellijke ingang beëindigen. De gevolgen van de opschorting en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Klant. De opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Expopoint gerechtigd om de vergoeding van haar schade, kosten en intresten te vorderen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het gederfde inkomen begroot op 30% van de (resterende) waarde van het contract.

9. Elke partij zal aan de andere partij een redelijke termijn toekennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen. Partijen streven een minnelijke regeling na.

Prijzen en facturen

10. De prijzen opgegeven in de offertes zijn exclusief BTW en andere gelijkgestelde taksen. Deze zijn integraal ten laste van de Klant.
Bij de opbouw van (beurs)standen zijn de kosten voor water, stroom, perslucht, internet en andere nutsvoorzieningen, takelpunten en takels niet in de prijs van de offerte inbegrepen. Deze vallen steeds ten laste van de Klant en worden opgenomen in de eindfactuur.

11. Betalingsvoorwaarden voor beursstanden: Bij de ondertekening van de offerte wordt een voorschot van 25% betaald. Uiterlijk een maand voor de opbouw van de beurs dient een tweede voorschot van 50% te zijn betaald. De niet-tijdige betaling van dit tweede voorschot kan door Expopoint beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de Klant. De resterende 25% wordt na het einde van de beurs betaald.

12. Een factuur moet binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden. Elke betwisting dient binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Expopoint gericht te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

13. Ingeval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling wordt vereist, heeft Expopoint het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 EUR. Bij niet- of laattijdige betaling heeft Expopoint tevens recht op een interest in toepassing van de wet Betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 met een minimum van 10% per jaar. Alle facturen die nog niet vervallen zijn, worden onmiddellijk mee opeisbaar.

In geval van faillissement of problemen met de continuïteit van de Klant, kan Expopoint de overeenkomst met onmiddellijk ingang en zonder ingebrekestelling laat de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven de volle eigendom van Expopoint, zelfs indien zij onroerend geworden zijn door incorporatie of door bestemming.
De Klant verbindt zich ertoe de goederen te gebruiken en onderhouden als een goede huisvader. Hij mag deze niet verplaatsen.
In geval van inbeslagname, verbindt hij er zich toe Expopoint onmiddellijk te verwittigen.
De risico’s m.b.t. de goederen worden overgebracht op de Klant op het ogenblik van de levering. De Klant is verplicht de goederen te verzekeren vanaf de opbouw van de (beurs)stand tot de laatste dag van afbouw en/of voor de periode dat hij over de goederen beschikt. Expopoint kan het bewijs van deze verzekering en van de betaling van de premie eisen. Voor beschadigingen aangebracht aan gehuurde goederen zal de herstelkost en/of minwaarde door de Klant vergoed worden.

Aansprakelijkheid

14. Expopoint verbindt er zich toe zich met de zorgzaamheid van een goede huisvader in te spannen om de overeengekomen opdracht naar behoren uit te voeren. Alle prestaties van Expopoint zijn middelenverbintenissen. Haar opdracht is beperkt tot hetgeen overeengekomen werd in de offerte. Elke klacht over de aard van de goederen, uitgevoerde werken, ontbrekende stukken of schade, moet schriftelijk gebeuren binnen de 24 uur na de opbouw van de (beurs)stand of de ontvangst van de goederen. Nadien is elk verhaal tegen Expopoint voor welke reden dan ook uitgesloten.

15. De aansprakelijkheid van Expopoint kan enkel in het gedrang komen indien zij een zware tekortkoming heeft gepleegd. De eventuele aansprakelijkheid van Expopoint is beperkt tot het bedrag van de offerte.

16. In alle gevallen van aansprakelijkheid, zowel contractuele als buitencontractuele, ziet de Klant uitdrukkelijk af van ieder verhaal t.a.v. Expopoint voor indirecte en gevolgschade zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel van de Klant of een derde.

Vertrouwelijkheid en eigendomsrechten

17. Partijen verbinden er zich uitdrukkelijk toe alle informatie, gegevens en inlichtingen, die zij wederzijds uitwisselen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, als uiterst vertrouwelijk te beschouwen, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst.
Zij verplichten zich ertoe diezelfde vertrouwelijkheid op te leggen aan hun personeel en dat van eventuele derden of onderaannemers die zij inschakelen.

18. Alle ontwerpen, studies, plannen, tekeningen, schetsen, maquettes, gegevens, informatie, van welke aard ook, geproduceerd door of op verzoek van Expopoint blijven de uitsluitende eigendom van Expopoint of haar onderaannemers en worden nooit in eigendom aan de Klant overgedragen. Zij kunnen slecht meegedeeld worden aan derden mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Expopoint. Zij mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor zij meegedeeld werden.

19. Expopoint is gerechtigd de opdracht in haar referentielijst op te nemen en om foto’s van de gebouwde standen voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

Nietigheid

20. Indien enige (of een deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Expopoint en de Klant de nietige bepaling vervangen door een bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

21. Op alle overeenkomsten met Expopoint is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de verwijzingsregels.

22. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om kennis van een geschil. Expopoint heeft echter de keuze om de Klant te dagvaarden voor een andere rechtbank overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.