Privacy & Disclaimer

I. Privacybeleid

Expopoint hecht belang aan uw privacy. We verwerken uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier, zoals omschreven in de AVG / GDPR.

In deze verklaring kunt u ons beleid omtrent het verzamelen, verwerken, beheer en gebruik van uw persoonsgegevens nalezen.

Verantwoordelijke gegevensverwerking
Expopoint bvba
Bethaniënlei 113
2980 Zoersel
info@expopoint.be
BTW: BE 0837964093
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Voor al uw vragen, verzoeken of opmerkingen over uw privacy en ons beleid, kunt u ons steeds bereiken via e-mail: info@expopoint.be.

Welke gegevens verwerken we?

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreffen gegevens die u ons zelf heeft bezorgd, hetzij telefonisch, mondeling, via e-mail of een contact formulier op onze website. Het betreft gegevens waarmee we u kunnen

  • identificeren (naam, adres, klantnummer)
  • contacteren (adres, telefoon, gsm-nummmer, fax, e-mail)
  • correct van dienst kunnen zijn (omschrijving van uw bestelling, feedback, voorkeuren en interesses,…)

Doeleinden van de verwerking van uw gegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, maar waken er daarbij over dat we enkel gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld facturatie.
  • Indien wij hiertoe toestemming van u hebben gekregen. U bent hierin uiteraard te allen tijde vrij. Wenst u uw toestemming in te trekken dan kan u hiervoor contact opnemen via de geijkte kanalen;
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten
  • Als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillenbeheer en juridische risico’s, klachtenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaring van onze rechten…). Daarbij letten wij erop dat in elk geval het evenwicht tussen die gerechtvaardigde belangen en de impact op uw privacy niet wordt verstoord.
  • Om aan direct marketing te doen. Als u dit helemaal niet wilt, leggen wij u hieronder uit hoe u uw recht tot verzet hiertegen kan uitoefenen.

Beveiliging van uw gegevens

Intern nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit doen we zowel in ons kantoor, als via onze websites. Zo worden onze offertes, facturen en overeenkomsten beveiligd in de cloud bewaard.

Wij zien er ook op toe dat onze medewerkers en partnerbedrijven enkel over die gegevens beschikken die nodig zijn voor de uitvoering van hun opdracht. Bovendien werken we enkel samen met GDPR-veilige bedrijven, die uw gegevens net als wij op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Expopoint kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden als er zich bij die verwerkers, in overeenstemming met de geldende wetgeving weliswaar, ondanks de genomen maatregelen, incidenten zouden voordoen.

Overdracht aan derden

Wij verkopen in geen enkel geval uw gegevens door aan derden. Sommige aspecten van onze bedrijfsvoering besteden we uit aan externe bedrijven. Zo doen we bijvoorbeeld voor onze boekhouding een beroep op een boekhouder. In dit soort situaties zijn we soms genoodzaakt om tijdelijk uw gegevens aan een derde partij over te maken. Ook in deze gevallen kunt u er van op aan dat dit de overdracht veilig verloopt en beperkt is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Onze boekhouder bijvoorbeeld krijgt geen toegang tot uw telefoonnummer.

Bewaringstermijn van uw gegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, of zolang de wetgeving ons dit verplicht, zoals voor boekhoudkundige, of juridische noodzaak.

Voor statistische doeleinden en om onze marketing te optimaliseren, bewaren we de gegevens op offertes tot 3 jaar na de offerte datum. Daarna worden de data anoniem bewaard zonder dat hieraan nog persoonsgegevens gekoppeld zijn.

Uw gegevens, uw rechten

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, verleent dit u een aantal rechten, die we hieronder opsommen:

1. Recht op toegang/inzage

Als betrokkene kan u op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verwerken. Om iedere ongeloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. U kunt uw verzoek dan ook best schriftelijk aan ons richten, met een kopie van uw identiteitsbewijs.

2. Recht op verbetering

Als uw gegevens niet meer up-to-date zijn, kan u ons altijd uw persoonsgegevens laten corrigeren, of vervolledigen. Ook hier dient u een bewijs van uw identiteit te verschaffen.

3. Recht op verzet

Indien u zich niet kan vinden in de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, bv. in het kader van direct marketing, kunt u zich hiertegen verzetten. U neemt hiervoor contact met ons. Tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen, zoals bijvoorbeerld een wettelijke verplichting, of uitvoering van een overeenkomst, zullen we uw verzet inwilligen.

4. Recht om uw gegevens te laten verwijderen

U kan uw persoonsgegevens volledig laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met ons. We onderzoeken elk verzoek afzonderlijk. Wanneer er geen wettelijke of dwingende redenen zijn om niet aan uw verzoek te voldoen, verwijderen we uw gegevens uit onze bestanden.

Overige websites en sociale media

Het is raadzaam om u te informeren over het privacybeleid van sociale media en andere kanalen/websites waarvan u gebruik maakt om met ons in contact te treden – als daar zijn Facebook, LinkedIn en Instagram. We aanvaarden geen aansprakelijkheid, noch verantwoordelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens via deze websites gebeurt.

Cookies

Gedetailleerde informatie over het cookiebeleid op deze website, kunt u hier vinden.

Klachten

Indien u van mening bent dat we foutief omgaan met uw persoonsgegevens en onze werkwijze niet in overeenstemming zou zijn met de AVG, kunt u een klacht indienen via https://www.privacycommission.be/nl. We zouden het ten zeerste op prijs stellen mochten we een kopie van uw klacht ontvangen via info@expopoint.be.

II. Disclaimer

Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Expopoint of rechthoudende derden.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Geen garantie

De informatie op de website is zorgvuldig opgesteld maar blijft van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en is dus geen persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze informatie. Ondanks onze inspanningen kan de ter beschikking gestelde informatie onjuistheden bevatten. Indien dit het geval zou zijn, kan u ons dit steeds melden.

Wij hebben het recht om de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

Geen enkele link naar websites van derden staat onder ons toezicht. Wij hebben geen zeggenschap over hun inhoud of andere kenmerken van die websites. Wij verstrekken die links uitsluitend voor de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat wij die links opnemen, impliceert niet dat wij de informatie op die websites goedkeuren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en zijn niet aansprakelijk voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, links of hyperlinks.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht, met uitsluiting van de verwijzingsregels, is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Laatste update: 21/05/2018